• KOBA
  • 한국머신비전산업협회

PRODUCTS

SCANNER
제품내용
DataMan 360 시리즈
▶기능 : 유연한 광학장치와 조명으로 판독률을 향상시킨 고해상도 고정형 스캐너
▶사양
판독 바코드 종류
L: 1D
QL: 전방향 1D
X: 1D, 2D
해상도
360 seires: 800x600
362 seires: 1280x1024
363 seires: 1600 x 1200
수집률
360, 362 seires: 60 fps
363 seires: 40 fps
렌즈 S 마운트, C 마운트, 리퀴드(자동) 렌즈
알고리즘
360 L,QL: 1DMax
360 X: 1DMax, 2DMax
통신방식 이더넷, RS-232

▶제품명
DataMan 360 L / QL / X
DataMan 362 L / QL / X
DataMan 363 L / QL / X